دومین شماره خبرنامه هفتگی مرکز مطالعات استراتژیک شرکت سرد ساز خودرو  منتشر شد

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۴-۱۱

پاسخ دهید

7 + 3 =

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۴-۱۱