دومین شماره خبرنامه هفتگی مرکز مطالعات استراتژیک شرکت سرد ساز خودرو  منتشر شد

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۴-۱۱

پاسخ دهید

یک × سه =

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۴-۱۱