دومین شماره خبرنامه هفتگی مرکز مطالعات استراتژیک شرکت سرد ساز خودرو  منتشر شد

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۴-۱۱

پاسخ دهید

سیزده + شش =

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۴-۱۱