واحد منابع انسانی درنظر دارد یک مرحله مسابقه کتابخوانی بین کارکنان سازمان برگزار نماید .